Uputstvo za uzimanje, čuvanje i transport uzoraka stolice za laboratorijski pregled na Clostridium difficile

Laboratorijsko ispitivanje na Clostridium difficile se vrši samo kod hospitalizovanih pacijenata sa postavljenom sumnjom na pseudomembranozni kolitis od strane infektologa ili lekara nadležnog za nadzor i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstenoj ustanovi. Uzorci od pacijenata kod kojih indikaciju za ispitivanje nije postavio infektolog ili lekar nadležan za bolničke infekcije neće se uzimati u laboratorijski rad.

Minimalna količina stolice za analizu je 2 ml.

Uzorak ne uzimati grebanjem sa pelene, veša ili posteljine.

Uzorak stolice uzet u dovoljnoj količini staviti u posudu za uzorkovanje fecesa koja ima poklopac sa navojem. Posudu obeležiti imenom i prezimenom obolele osobe i datumom uzorkovanja sa spoljne strane, permanentnim flomasterom (markerom).

Posudu dobro zatvoriti.Poklopac ne učvršćivati flasterom ili lepljivom trakom!

Zatvorenu posudu staviti u PVC posudu veće zapremine (pogodna je posuda za uzorkovanje urina) ili u PVC kesu, radi sprečavanja razlivanja uzorka ukoliko posuda nije dobro zatvorena. Poklopac druge posude dobro zatvoriti. Ne koristiti flaster ili lepljivu traku za učvršćivanje poklopca!

Uputstvo za uzimanje uzoraka stolice za laboratorijski pregled na Clostridium difficile

Uzorak čuvati u frižideru na temperaturi +2 do +8 oS do slanja u laboratoriju.
Ukoliko se uzorak transportuje van sedišta bolnice u kojoj je uzet, transport se vrši u ručnom frižiredu sa rashlađenom patronom (led ili gel) kako bi se i tokom transporta obezbedila odgovarajuća temperatura.

Uzorak u prijemno odeljenje mikrobiološke laboratorije Zavoda za javno zdravlje Kraljevo treba da stigne radnim danom od 7:00-18:00 časova, a subotom od 7:00-11:00 časova.

Uzorak treba da bude praćen odgovarajućim uputom za laboratoriju sa svim podacima pacijenta (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj zdravstvene legitimacije, lični broj osiguranika i registarski broj) kao i podacima ustanove i lekara koji uzorak upućuje na pregled. U rubrici Kakav se pregled traži navesti Pregled stolice na Clostridium difficile.

Ukoliko se radi o pacijentu koji je osiguran van područja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – filijala Kraljevo, potrebno je overiti uput u nadležnoj filijali RFZO.

Uputstvo za pripremu pacijenata za uzimanje uzoraka za mikrobiološka ispitivanja

Genitalni brisevi

Žene (cervikalni i vaginalni brisevi)

 • Dan pre uzimanja briseva ne treba imati seksualni odnos i ne smeju biti prisutni tragovi krvi usekretu.
 • Specifične analize cervikalnog brisa na Chlamydia-u i Mycoplasma-u ne treba raditi u periodu ovulacije.

Muškarci (uretralni bris, bris glansa, spermokultura i spermogram):

 • Uretralni bris: Pre uzimanja uretralnog brisa pacijent ne treba da urinira 1-2 sata.
 • Spermokultura: Pre davanja uzorka sperme potrebno je da pacijent urinira. Uzorak se uzima u sterilnu posudu i donosi u laboratorijuna analizu u roku od sat vremena.
 • Spermogram: Pre davanja uzorka na analizu neophodna je apstinencija 3-5 dana. Relevantni rezultati se mogu dobiti ukoliko je uzorak dat u prostorijama prijemne laboratorije.

Bris ždrela i nosa

 • Radi dobijanja relevantnih rezultata brisa grla potrebno je da pacijent ne doručkuje i ne sprovodi jutarnju higijenu.
 • Poželjno je uraditi ždrela ili nosa pre antibiotske terapije. Ukoliko je u momentu vađenja brisa pacijent pod antibiotskom terpaijom savetuje se ponavljanje brisa 2-5 dana po okončanju iste.

Pregled sputuma

 • Pre davanja uzorka ispljuvka pacijent treba da opere zube i dobro ispere usta vodom. Da bi se dobio sekret iz donjih respiratornih puteva treba duboko udahnuti, malo zadrzati vazduh i zatim se što dubje i jače iskašljati.

Urinokultura

 • Nakon obavezne jutarnje higijene za ovu analizu, sakuplja se prvi jutarnji urin. Prvi mlaz se odbacuje a drugi sakuplja u sterilnu bočicu za urin.
 • Bocicu sa urinom nikad ne puniti do vrha. Urin je poželjno doneti u laboratoriju u okviru 2 sata.

Urinokultura kod beba

 • Bebu raspoviti, oprati je vodom i sapunom ili dezinfikovati vlaznim maramicama za bebe i sačekati da sponatno urinira. Po isteku nekoliko mililitara urina zahvatiti srednji mlaz urina u čistu sterilnu bocicu.

Perianalni bris

 • Najmanje 12 h pre uzimanja perianalnog brisa analna regija se ne sme prati ili tretirati medikamentima i talkom. Perianalni bris se uzima ujutru i pre defekacije.

Pregled stolice - koprokultura

 • Minimalna količina materijala potrebna za pregled je 2g. Uzima se onaj deo stolice koji sadrži krv, sluz, gnoj.
 • Na preporuku izabranog lekara potrebno je pregledati najmanje 3 uzorka stolice (tri uzorka stolice u period od 7 dana) da bi se isključilo ili potvrdilo prisustvo patogenih bakterija.

Pregled stolice na jaja crevnih parazita

 • Uzorak fecesa veličine manjeg oraha se stavi u kontejner za feces i dobro zatvori. Uzorak fecesa nikako ne sme biti kontaminiran urinom.
 • Analizu treba ponavljati namanje 3 puta u intervalima od 2-3 dana.

Centar za mikrobiologiju

Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla. Laboratorije sanitarne mikrobilogije su dokumentovale i dosledno primenile zahteve stanarda kontrole kvaliteta ISO 9001/2001 istovremeno sa ostalim celinama našeg Zavoda.

Shodno očekivanjima tržišta i našim željama da usluga koju pružamo ima merljiv i konstantan kvalitet primenjeni su zahtevi standarda ISO 17025/2006. Delokrug rada odeljenja za kliničku mikrobiologiju je laboratorijsko ispitivanje uzoraka humanog porekla iz oblasti medicinske bakteriologije, parazitologije, mikologije, dijagnostike tuberkuloze kao i serološke dijagnostike virusnih, bakterijskih i parazitarnih uzročnika bolesti u čemu nam pomaže najsavremenija oprema i dobro obučeno osoblje Svi zahtevi standarda kvaliteta ISO 9001/2001 su implementirani i dosledno se sprovode i na kliničkoj mikrobilogiji koja je u poslednjih dve godine uvela i primenjuje američki standard za ispitivanje antimikrobne osetljivosti CLSI,  čime su postupci  utvrđivanja najefikasnije antibiotske terapije značajno dobili na kvalitetu na zadovoljstvo lekara iz klinčke prakse kao i nas koji svakodnevno obavljamo pomenute postupke. Sve komponente unutrašnje kontole kvaliteta su inperativ i dosledno se sprovode u svim laboratorijama Centra. Najveći deo usluga klinička mikrobiologija obavlja na zahtev RZZO za potrebe primarne zdravstvene zaštite, specijalisičkih ambulanti kao i domova zdravlja pod nadleštvom lokalne filijale zdravstvenog osiguranja. Za potrebe ZC Studenica obavljamo široki spektar usluga mikrobiološke dijagnostike a takođe učestvujemo i u komisiji sa kontolu, prevenciju i nadzor nad bolničkim infekcijama

Ministarstvo zdravlja RS je prepoznalo poslove medicinske mikrobiologiju u svom projektu Poslovi od opšteg interesa  u oviru programa Mikrobiologija javnog zdravlja gde je uloga mikrobiologije u ispitivanju i otkrivanju uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva prenošenja, zatim u pregledu lica koji dolaze sa podrčja endemskih žarišta i postupcima praćenja rezstencije mikroorganizama od značaja  Kontinuiranoj edukacije se posvećuje posebna pažnja a u poslednje dve godine, pored redovnih stručnih sastanaka, kongresa i seminara u ovom segmentu posebnu zahvalnost dugujemo projektu Unapređenje laboratorijskih usluga u Srbiji koji vodi EAR i konsultantska kuća EPTISA pod pokroviteljstvom ministarstva zdravlja RS a finansirana od strane evropske unije.

U okviru projekta je organizovana serija obuka i radionica iz oblasti kliničke mikrobiologije kako u zemlji tako i u inostranstvu sa učešćem stručnjaka našeg Zavoda. Pomenuti projekat je pripremio i organizovao prvo međulaboratorijsko ispitivanje iz oblasti kliničke mikrobilogije u Srbiji, u kome je učestvovalo 45 laboratorija iz cele zemlje gde je  i naša laboratorija sa uspehom uzela učešće Takođe, zahvaljujući projektu, laboratorijama mreže ZJZ je donirana savremena oprema tako da je i Zavod obnovio svoje laboratorije centra za mikrobiologiju opremom vrednom preko 70.000 evra Laboratorije sanitarne mikrobiologije su u potpunosti renovirane i adaptirane u toku pripreme za akreditaciju dok su prostoirije kliničke mikrobiologije rekonstruisane tokom ove godine. Prijemno odeljenje je renovirano u potpunosti a sve laboratorije su preuređene i adaptirane shodno zahtevima standarda. Iako smo dosada postignutim rezutatima unapređenja kvaliteta rada i obima usluga zadovoljni, naši planovi za budućnost se sastoje u daljem unapređenju laboratorijske dijagnostike, uvođenjem novih metoda i svakako, održavanjem postojećeg nivoa kvaliteta usluga.

Međunarodni standard za ocenu kompetentnosti laboratorija za medicinska ispitivanja ISO 15189/2005 jošuvek nije publikovan od strane ATS-a ali je radna verzija njegovog prevoda trenuno na stručnoj ekspertizi tako da naša laboratorija za kliničku mikrobiologiju sa nestrpljenjem očekuje njegovo objavljivanje jer se najveći deo zahteva ovog stadarda već primenjuje. Tako bi i ovaj deo laboratorija Zavoda poneo prestižno obeležje akreditovane laboratorije i svrstao  se u sami vrh mikrobiološke dijagnostike Srbije gde inače i pripada.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.

Navedene aktivnosti se odnose na monitoring faktora životne sredine: vodu za piće, površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode za rekreaciju, životne namirnice, predmete opšte upotrebe, vazduh, zemljište, praćenje higijensko-sanitarnih prilika u ustanovama od javnog značaja i unapređenje ishrane stanovništva. 

Osim identifikacije, obavljaju se procene i praćenja faktora rizika po zdravlje stanovnštva, Centar daje preporuke mera koje smanjuju ili suzbijaju nepovoljne faktore ili uticaje na zdravlje stanovništva.

Centar svojim zdravstveno vaspitnim aktivnostima promoviše zdrave stilove života.

Centar vodi evidencije, prikuplja i obrađuje podatke i izveštava nadležne državne službe, službe lokalne samouprave, zdravstvene ustanove o rezultatima rada u pojedinim segmentima, kao i javnost, putem sredstava javnog informisanja.

Uži delokrug rada Centra :

 • Kontrola kvaliteta i zdravstvena bezbednost vode za piće, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, vazduha, površinskih i otpadnih voda
 • Ispitivanje hemijskih svojstava zemljišta
 • Kontrola i unapređenje higijensko-sanitarnog stanja osnovnih škola i predškolskih ustanova
 • Ekološki i higijensko-sanitarni nadzor javnih objekata
 • Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom
 • Učešće u organizaciji i sprovođenju kampanja iz oblasti promocije zdravlja

Poslovi iz delokruga Centra za higijenu i humanu ekologiju obavljaju se u okviru :

 • odeljenja za higijenu
 • hemijskog odeljenja

Odeljenje za higijenu

 • odsek za zaštitu životne sredine i zdravstvenu  bezbednost vode
 • odsek za ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane
 • odsek za prijem uzoraka i sanitarni nadzor

Hemijsko odeljenje

 • odsek za ispitivanje pijaćih voda
 • odsek za ispitivanje otpadnih  voda
 • odsek za ispitivanje namirnica i predmeta opšte upotrebe
 • odsek zaispitivanje vazduha

 

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /