Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova Raškog okruga za 2009. godinu

U procesu stalnog unapređenja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, već šestu godinu za redom, uz ostale aktivnosti, prate se pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite. U 2009.godini pokazatelji su praćeni, po drugi put na godišnjem nivou i prikazana je Analiza pokazatelja kvalitata rada zdravstvenih ustanova Raškog okruga.

Pokazatelji kvaliteta se utvrđuju po nivoima zdravstvene delatnosti, vrstama zdravstvenih ustanova i medicinskim granama i obuhvataju kako pokazatelje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, tako i pokazatelje kvaliteta koji se odnose na: rad komisije za unapređenje kvaliteta, sticanje i obnovu znanja i veština zaposlenih, vođenja lista čekanja, bezbednost pacijenata, zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe i zadovoljstvo zaposlenih.

Zaključak

Na teritoriji Raškog okruga sve zdravstvene ustanove su dostavile obavezne pokazatelje kvaliteta zdravstvene zaštite, a DZ Kraljevo, DZ Tutin i Zavod za javno zdravlje Kraljevo su pratili i pojedine preporučene pokazatelje kvaliteta rada.

U oblasti primarne zdravstvene zaštite primećuje se povećanje udela preventivnih poseta u ukupnom broju poseta i to najviše u službi za zdravstvenu zaštitu žena gde je udeo preventivnih pregleda veći od polovine ukupnog broja poseta. Broj poseta po lekaru u službi opšte medicine beleži pad od gotovo 6% u odnosu na 2008.godinu, u službi za zdravstvenu zaštitu dece je gotovo isti a u službama za zdravstvenu zaštitu žena i u medicini rada povežanje od 26.8% odnosno 18.56%. U stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti takođe se primećije povećanje prosečnog broja poseta po stomatologu, povećanje procenta dece obuhvaćene lokalnom aplikacijom fluorida i u sedmoj i u dvanaestoj godini, povećanje procenta pacijenata koji su pri prvoj poseti dobili plombu, kao i procenta korisnika kod kojih je konzervativno tretirana paradontopatija. Vrednost KEP-12 za nivo okruga je još uvek veća od vrednosti koju preporučuje SZO ali je u dva doma zdravlja ta vrednost manja od 3.  U specijalističko konsultativnim službama PZZ primećuje se smanjenje dužine čekanja a u ovim službama sekundarnog nivoa došlo je do povećanja procenta zakazanih poseta dok je dužina čekanja gotovo ista.

Pri upoređivanju dobijenih podataka, naročito kad su u pitanju pregledi, preventivni i kurativni nađena je razlika u dobijenim podacima iz različitih izveštaja. U pojedinim domovima zdravlja broj preventivnih pregleda koji su dostavljeni u okviru realizacije Planova rada se potpuno razlikuje od broja preventivnih pregleda dostavljenih u okviru obaveznih pokazatelja za kvalitet. I dobro definisan pokazatelj je loš pokazatelj ako su podaci potrebni za njegovo izračunavanje netačni.

Pokazatelj koji se odnosi na obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina zavisi od broja distribuiranih vakcina po domovima zdravlja i potrebno je pri raspodeli vakcina voditi računa o udelu ove populacije u ukupnom broju stanovnika.

U oblasti bolničke zdravstvene zaštite, u poređenju sa prethodnom godinom došlo je do smanjenja prosečne dužine bolničkog lečenja na ukupnom nivou, a takođe i za obolele od infarkta miokarda i cerebrovaskulatnog insulta. Stopa letaliteta za infarkt miokarda je na nivou okruga u 2009.god. nešto niža nego prethodne godine a za cerebrovaskularni insult i ukupna stopa letaliteta je nešto viša nego u 2008.god. Procenat bolesnika poslati u druge zdravstvene ustanove istog ili višeg nivoa, osim rehabilitacije se smanjio, procenat umrlih upućenih na obdukciju i dalje veoma nizak, a procenat porođaja završenih carskim rezom isti kao prethodne godine. U službama za transfuziju krvi opštih bolnica Raškog okruga došlo mje do smanjenja broja davanja krvi po lekaru, procenat davanja krvi na terenu je i dalje niži od preporučenih standarda, aprocenat namenskih davanja i dalje je visok.

Predlozi i sugestije

  • Potrebna je revizija obaveznih pokazatelja sa akcentom na preventivne usluge u oblasti primarne zdravstvene zaštite i primena preporučenih pokazatelja.
  • Potrebno je definisati nacionalne standarde za pokazatelja kvaliteta kao što postoji u oblasti transfuziologije, jer se za sada pri upoređivanju koriste dobijeni proseci.
  • Potrebna je standardizacija stope bolničkog letaliteta u odnosu na starost pacijenata.
  • Nepotpuni su podaci o bolničkim infekcijama jer sve što ima vrednost nula je pitanje da li je podatak validan.
  • Neusaglašenost podataka koji se dobijaju za različite svrhe.
  • Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite koji se prate u specijalnim bolnicama nisu specifični za ovu vrstu zdravstvene ustanove, a takođe nemamo podatke za slične ustanove u Srbiji sa kojima bi bilo adekvatno poređenje. Potrebno je definisati pokazatelje kvaliteta za ovakvu vrstu ustanova sa osvrtom na patologiju za koju ustanove obavljaju rehabilitaciju.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /