Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova Raškog okruga za 2008. godinu

Za 2008.godinu pokazatelji kvaliteta su, po prvi put praćeni na godišnjem nivou.

Kako nije održana V nacionalna konferencija o unapređenju kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i ne raspolažemo podacima za nivo republike, analiza pokazatelja se odnosi samo na ustanove sa teritorije Raškog okruga i dopunu analize ćemo uraditi nakon dobijanja proseka za nivo države.

Zaključak

Potrebna je revizija obaveznih pokazatelja sa akcentom na preventivne usluge u oblasti primarne zdravstvene zaštite i primena preporučenih pokazatelja.

Potrebno je definisati nacionalne standarde za pokazatelja kvaliteta kao što postoji u oblasti transfuziologije, jer se za sada pri upoređivanju koriste dobijeni proseci, ovoga puta za nivo okruga jer republički nisu bili dostupni.

Pri upoređivanju dobijenih podataka, naročito kad su u pitanju pregledi, preventivni i kurativni nađena je razlika u dobijenim podacima iz različitih izveštaja. U pojedinim domovima zdravlja broj preventivnih pregleda koji su dostavljeni u okviru realizacije Planova rada se potpuno razlikuje od broja preventivnih pregleda dostavljenih u okviru obaveznih pokazatelja za kvalitet. I dobro definisan pokazatelj je loš pokazatelj ako su podaci potrebni za njegovo izračunavanje netačni.

Pokazatelj koji se odnosi na obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina zavisi od broja distribuiranih vakcina po domovima zdravlja i potrebno je pri raspodeli vakcina voditi računa o udelu ove populacije u ukupnom broju stanovnika.

Potrebna je standardizacija stope bolničkog letaliteta u odnosu na starost pacijenata.

Nepotpuni su podaci o bolničkim infekcijama jer sve što ima vrednost nula je pitanje da li je podatak validan.

Kada su u pitanju pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite u službama za transfuziju krvi potrebno je definisati pokazatelje za oblast laboratorijske dijagnostike.

Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite koji se prate u specijalnim bolnicama nisu specifični za ovu vrstu zdravstvene ustanove, a takođe nemamo podatke za slične ustanove u Srbiji sa kojima bi bilo adekvatno poređenje. Potrebno je definisati pokazatelje kvaliteta za ovakvu vrstu ustanova sa osvrtom na patologiju za koju ustanove obavljaju rehabilitaciju.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /