Centar za promociju zdravlja,analizu,planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.Na osnovu dostupnih pokazatelja prati efikasnost, efektivnost i kvalitet zdravstvene zaštite i radi evaluaciju ulaganja u zdravstvenu službu.

Centar svoju delatnost ostvaruje kroz 3 postojeće organizacione celine :

 • Odeljenja za promociju zdravlja,

 • Odeljenja za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite,

 • Odeljenja za biostatistiku i informatiku u zdravstvu

Odeljenje za promociju zdravlja :
 • Prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva Raškog okruga – znanje, stavove i ponašanje u vezi sa zdravljem.
 • Procenjuje prisutne rizične oblike ponašanja u populaciji i druge faktore čiji su rizici po zdravlje široko prepoznati
 • Planira pruža stručno-metodološku pomoć za izradu planova i programa sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnštva okruga.
 • Sprovodi koordinira, prati i evaluira kampanje povodom obeležavanja značajnih datuma iz kalendara zdravlja, uključujući i nacionalne kampanje.
 • Informiše stanovništvo i radi na obrazovanju i obuci stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju.
 • Učestvuje u izradi i realizaciji akreditovanih programa KME u sklopu edukacije edukatora.
 • Usklađuje i profesionalno povezuje rad zdravstvenih ustanova u okrugu, razvija partnerske odnose sa telima lokalne samouprave i svim drugim institucijama (državne, privatne, nevladine…) u društvenoj zajednici u cilju očuvanja i unapređenja javnog zdravlja.
Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite:
 • Prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva Raškog okruga
 • Prati i analizira mrežu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost.
 • Prati i analizira organizacionu strukturu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova.
 • Prati i analizira rad i korišćenje vanbolničkih zdravstvenih ustanova u celini, po oblastima zdravstvene zaštite kao rad i korišćenje bolničkih zdravstvenih ustanova.
 • Prati i analizira morbiditet i mortalitet u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.
 • Prati i analizira broj, strukturu i opterećenost zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.
 • Daje mišljenje o opravdanosti prijema novih radnika i planiranih specijalizacija na zahtev zdravstvenih ustanova Raškog okruga
 • Pruža stručno metodološku pomoć vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u izradi godišnjih planova rada.
 • Vrši analizu planiranog i ostvarenog obima i sadržaja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu
 • Pravi plan zdravsvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za teritoriju Raškog okruga
 • Daje mišljenje o usklađenosti planova rada sa Programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i mišljenje na izvršenja planova rada zdravstvenih ustanova na teritoriji Raškog okruga.
 • Koordinira rad na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Raškog okruga, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i zadovoljstvo korisnika
Odeljenje biostatistike i informatike u zdravstvu:
 • Prikuplja i analizira demografske karakteristika stanovništva Raškog okruga.
 • Organizuje i ušestvuje u sprovođenju redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na teritoriji Raškog okruga.
 • Prikuplja i obrađuje i analizira podatke prema Programu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a koji obuhvataju:
  - organizacionu strukturu i kadrove
  - rad i utvrđena oboljenje/stanja u zdravstvenim ustanovama
  - statistiku stacionarno lečenih lica
  - statistiku porođaja
  - statistiku prekida trudnoće
  - statistika umrlih
 • Prikuplja i analizira podatke o privremenoj sprečenosti za rad (apsentizam) na teritoriji Raškog okruga.
 • Prati i prikuplja statističke izveštaje o radu i morbiditetu privatnih zdravstvenih ustanova.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /