Oblast aktivnosti

ZJZ je ustanova koja obavlja delatnost –  ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI RAD – OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA sa potpunom odgovornošću. Sedište ZJZ je u Kraljevu, Ulica Slobodana Penezića broj 16.ZJZ  je upisan u sudski registar kod Trgovinskog suda u Kraljevu.

Osnivač  ZJZ Kraljevo je Vlada Republike Srbije - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS br. 107/05)i Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova (Službeni glasnik RS br. 42/06).

Zavod za javno zdravlje obavlja socijalno-medicinsku, higјеnsko-ekološku,epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost.

U okviru svoje delatnosti Zavod za javno zdravlje:

 • prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost;
 • prati i proučava zdravstvene problem i rizike po zdravlje stanovništva;
 • prati, proučava i analizira stanje i kvalitet životne sredne i uticaj ekoloških faktora na zdravlje ljudi;
 • predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva;
 • vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju;
 • vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
 • podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;
 • vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;
 • vrši bakteriološke, serološke, virusološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha i predmeta opšte upotrebe;
 • vrši bakteriološke, serološke, virusološke, preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;
 • sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva;
 • obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova iz plana mreže, za teritoriju za koju je osnovan;
 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama, nadležnim odrganima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja
 • obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom

 

Postojeća ovlašćenja

Na osnovu zakonskih propisa ZJZ Kraljevo ima ovlašćenja, ispunjava uslove i određen je da:

 • vrši ispitivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Rešenjem Ministarstva za zdravlje  broj 530-02-613/91-04 od 31.10.1991.(Službeni glasnik SRS broj 77/91)
 • vrši fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda Rešenjem Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 325-01-1201/94-07 od  20.04.1995. godine
 • vrši obavezne zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih Odlukom o načinu vršenja obaveznih zdravstvenih pregleda određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl. list SRJ br. 27/97)
 • vrši poslove DDD Rešenjem Ministarstva za zdravlje republike Srbije broj 512-02-454/03-02 od 11.09.2003. godine.

 

Referentna dokumenta

Referentna dokumenta čine standardi, zakonski propisi i akta ZJZ Kraljevo.

A) Standardi

 • JUS ISO 9001:2001, Sistem upravljanja kvalitetom - zahtevi
 • JUS ISO 9004:2001, Sistemi menadžmenta kvalitetom – uputstva za poboljšanje performansi
 • SCS ISO/ IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za  etaloniranje
 • JUS ISO 9000 : 2001, Sistemi menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik

B) Važniji  zakonski propisi

Red. broj Naziv Broj Sl. lista
1 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 107 / 2005
2 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 107/2005, 109/2005
3 ZAKON O VODAMA 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05
4 ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 125/04
5 ZAKON O SANITARNOM NADZORU 125/04
6 ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE 135/2004
7 ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 53/91, 24/94, 28/96, 37/02, 101/05, 79/05
8 ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA 12/98, 37/02, 101/2005
9 ZAKON O STANDARDIZACIJI 44/2005

C) Dokumenti Zavoda

 • Statut
 • Pojedinačni kolektivni ugovor
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Kućni red i kodeks poslovnog ponašanja zaposlenih

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /