Istorijat

ZJZ Kraljevo osnovan je 1949. godine kao Sanitarno-epidemiološka stanica u Rankovićevu.

Odluku o osnivanju doneo je Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Srbije 21. novembra 1949. godine (Službeni glasnik NRS br.53/49).

Od maja 1950. godine Sanitarno – epidemiološkoj stanici Rankovićevo pripadaju teritorije srezova: Studeničkog, Trsteničkog sa gradom Trstenikom, Žičkog sa gradom Rankovićevo (Kraljevo). 1951. godine delatnost stanice se proširuje na srezove: Ljubićko-trnavski i Dragačevski sa gradom Čačkom. Komitet za zaštitu narodnog zdravlja FNRJ propisuje organizacionu strukturu Sanitarno-epidemioloških stanica, tako da one u svom sastavu imaju 9 organizacionih jedinica:

I  Bakteriološko-serološko odeljenje sa odsecima:

 • Serološki odsek
 • Bakteriološki odsek, sa štalom za opitne životinje

II  Parazitološko odeljenje (laboratorija) sa odsecima:

 • Odsek za medicinsku parazitologiju
 • Odsek za mikologiju

III  Epidemiološko odeljenje sa odsecima:

 • Odsek za istraživanje i suzbijanje zaraznih bolesti sa ekipom za terenski rad
 • Odsek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
 • Ambulanta za vakcinaciju (antirabični punkt).

IV  Sanitarno-hemijsko odeljenje sa laboratorijama:

 • Laboratorija za životne namirnice
 • Laboratorija za vodu i otpadne vode
 • Laboratorija za industrijsku higijenu.
 • V  Higijensko odeljenje:
 • Komunalna higijena – odsek za sanitarnu tehniku
 • Školska higijena
 • Industrijska higijena
 • Higijena ishrane.

VI  Odsek za zdravstveno prosvećivanje

VII  Odsek za statistiku (medicinski i sanitarno-epidemiološki)

VIII Administracija i knjigovodstvo sa bibliotekom i garažom

IX   Radionica sa brigadom za sanacije (opravka i montaža).

Sanitarno-epidemiološka stanica u Rankovićevu se organizuje po tom modelu, iako nije dovoljno kadrovski opremljena.U početku nema sva odeljenja i odseke. Radi na laboratorijskoj dijagnostici bakterijskih i parazitskih oboljenja, na bakteriološkoj kontroli vode za piće, epidemiološkom istraživanju i suzbijanju zaraznih i parazitskih oboljenja, dezinfekciji i dezinsekciji, na organizovanju sprovođenja vakcinacija, na prikupljanju i obradi statističkih podataka o zaraznim bolestima i na zdravstvenom vaspitanju stanovništva.

Preventivna delatnost u Srbiji dobija novi zamah u tom periodu. Problemi sa kojima se suočavaju Sanitarno-epidemiološke stanice su sve značajniji. One kadrovski jačaju i prerastaju u higijenske zavode. Od 01. januara 1953. godine Sanitarno-epidemiološka stanica Rankovićevo nosi naziv Higijenski zavod. Zavod kadrovski jača i 1957. godine ima 34 predviđenih radnih mesta.

Od kraja 1958. godine Zavod nema nadležnost na teritoriji sreza Čačak, već samo na teritoriji sreza Kraljevo.

Zakonom o zdravstvenoj službi i zdravstvenoj zaštiti od 23. juna 1961. godine higijenski zavodi, zbog sve većeg značaja, prerastaju u zavode za zdravstvenu zaštitu. U skladu sa zakonom, Higijenski zavod menja naziv i dobija novi – Zavod za zdravstvenu zaštitu. Upisan je u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem pri narodnom odboru Kraljevo 16. februara 1962. godine.       

Zavod posluje kao samostalna zdravstvena organizacija do 05. jula 1973. godine, kada se spaja sa Medicinskim centrom Kraljevo u jedinstvenu zdravstvenu organizaciju – Medicinski centar Kraljevo.

U sastavu Medicinskog centra ostaje do 1983. godine. U tom periodu usporen je razvoj Zavoda, posebno u pogledu opremanja. Bori se za očuvanje celine službi.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 1979. godine definiše Zavod za zaštitu zdravlja kao zdravstvenu radnu organizaciju koja obavlja specijalizovanu higijensko-epidemiološku i socijalno-medicinsku delatnost. Na osnovu tog zakona Zavod za zdravstvenu zaštitu menja naziv u Zavod za zaštitu zdravlja.

Osnivanjem Regionalnog SIZ-a zdravstvene zaštite stvara se poreba da se zavodi: Kraljevo, Kruševac i Čačak, koji su bili u okviru medicinskih centara, izdvoje u posebne organizacije, kako bi mogli da se razvijaju i preuzmu zadatke koji se postavljaju pred njih. Proces je dosta dug. 30. septembra 1983. Zavodi za zaštitu zdravlja Kraljevo, Kruševac i Čačak se udružuju u jedinstvenu organizaciju – Regionalni zavod za zaštitu zdravlja  “dr Niktopolion Černozubov”, za područije Međuopštinske regionalne zajednice Kraljevo. U Regionalnom zavodu zaposleno je 200 radnika, od kojih u Kraljevu 76, u Kruševcu 70, u Čačku 51 i u Radnoj zajednici 3. 20,5% zaposlenih su radnici sa visokom stručnom spremom (22 lekara specijalista, od kojih 3 primarijusa, a na specijalizaciji je bilo 13 lekara i farmaceuta). Ovakav kadrovski potencijal doprineo je afirmaciji Zavoda u stručnom pogledu.

Regionalni zavod za zaštitu zdravlja posluje do 23. avgusta 1990. godine, kada se izdvajaju tri posebna Zavoda: ZZZ Kraljevo, ZZZ Kruševac i ZZZ Čačak.

U skladu sa zakonon ZZZ Kraljevo u avgustu 2006. menja naziv u Zavod za javno zdravlje.

Danas ZJZ Kraljevo ima 103 zaposlena radnika, od čega 26 sa visokom stručnom spremom (13 specijalista, 2 magistra nauka, jednog primariusa, 1 lekara i 1 farmaceuta na specijalizaciji i 7 zdravstvenih saradnika).

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /